www.mkbarcika.hu   A honlap a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült!
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Főoldal
Szolgáltatások
Tevékenységeink
Támogató szolgálat
Dokumentumok
Jogszabályok, linkek
Hírek, aktualitások

Legfrissebb híreink

PÁLYÁZAT! AUTÓPLUSZ 2019

2019-06-24 12:29

Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére 2019

[tovább »]

Meosz májusi hírlevél

2019-06-07 13:06
Az alábbiakban olvasható a májusban történt események gyűjteménye.
[tovább »]

Pályázati felhívás mozgáskorlátozott emberek részére

2019-05-30 10:44
Pályázat kerekesszékes mozgáskorlátozottak részére tabletek használatára [tovább »]
Akadálymentesítés

 

KIVONAT

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokrólHatályos: 2016. január 1-jétől2. Akadálymentesítési támogatás9. §89 (1) Mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás építéséhez vagy vásárlásához, valamint az akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem térítendő állami támogatás nyújtható.
(2) Az akadálymentesítési támogatás


a)90 akadálymentes új lakás építéséhez, lakás vásárlásához legfeljebb háromszázezer forint, ha az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző - a Ptk. szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,


b)91 meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez legfeljebb háromszázezer forint,


ba)92 ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő - a Ptk. szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,


bb)93 ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő - a Ptk. szerinti - közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy.

 (3) Amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amit a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.


(4) A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy az élettárs igényelheti, haa) a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, és ezért


b) ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni. 2(5)94 Ugyanazon személyre tekintettel akadálymentesítési támogatás ismételten a korábbi akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év elteltével vehető igénybe.


(6) Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet használati előnyt, de nem szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését.


(7) Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani.(8)95 A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:


a) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti iratokkal,


b) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.


(8a)96 Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges (8) bekezdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálatát - a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával - a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) lehet kezdeményezni. A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi az első fokú rehabilitációs szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

 (9) A támogatási kérelemhez az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok építési költségét tartalmazó költségvetést mellékelni kell.


(10) E § alkalmazásában akadálymentesítési munka:a) lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,


b) elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,


c) kaputelefon beszerelése,


d) korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,


e) ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,


f) beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,


g) különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,


h) higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása, 3


i) felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,


j) elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,


k) lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

 (11) Az akadálymentesítési munka része a (10) bekezdés szerinti munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig.10. §97 (1) Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását a hitelintézet végzi, melynek során figyelembe veszi a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) álláspontját.

 (2) A hitelintézet a MEOSZ-nak a támogatásra való jogosultság megalapozottságával kapcsolatos álláspontjának kikérésére köteles, de a hitelintézetet a támogatás elbírálásakor a MEOSZ álláspontja nem köti.


(3) A mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, illetve élettárs hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldje.


….18.§ (12) A hitelintézet az igénylőtől, ha lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg, a közvetlen támogatásokra való jogosultság elbírálásáért – a megelőlegező kölcsön és az akadálymentesítési támogatás kivételével – a támogatás összegének 1,5%-át, de legfeljebb 30 ezer forintot, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet. Akadálymentesítési támogatás esetén a hitelintézet az igénylőtől a támogatásra való jogosultság elbírálásért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
….24.§ (10) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított és a költségvetéssel elszámolt fiatalok otthonteremtési támogatása, a megelőlegező kölcsön összege után 3%, az akadálymentesítési támogatás összege után 8%, minden más központi költségvetési támogatás összege után 1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet – a lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsön kivételével – a támogatással együtt kell elszámolnia a központi költségvetéssel. A lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsön összege után járó költségtérítést a hitelintézet a kölcsönszerződés megkötését követő első elszámolásban számolja el a központi költségvetéssel, azzal, hogy a hitelbírálattal, a szerződéskötéssel, valamint a gyermekvállalás teljesítésével kapcsolatosan a megelőlegező kölcsön igénylésére tekintettel semmilyen címen díj, illetve egyéb ellenszolgáltatás sem az igénylő házaspárral, sem az állammal szemben nem érvényesíthető, és a kölcsönnek az állam általi teljes megfizetése esetén a hitelintézet további költségtérítésre nem jogosult.


A jogszabály itt érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55959.290197
2016. január 13.


Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége


 

 

 
Telefonnal a Rászorultakért Alapítvány
Pályázni lehet T-Home előfizetőknek beszélgetési díj támogatására. Szükséges hozzá:
  • pályázati adatlap, melyet tagegyesülete aláírásával és pecsétjével lát el és postázza a MEOSZ címére (1300 Budapest, Pf. 143.),
  • jövedelemigazolások
  • orvosi igazolás
  • utolsó három havi telefonszámla. Fénymásolatnál a számla mindkét oldala szükséges!!!
Jövedelem határok:
  • Egyedül álló esetén: max. 90. 000. - Ft/ fő / hó
  • Családban élő esetén: max. 70. 000. - Ft/ fő / hó
Jövedelemigazolás minden együtt élő családtagoktól szükséges. Munkanélküliektől szükséges a munkaügyi központ / önkormányzat / igazolása akkor is ha ellátásban nem részesül. Gyermekektől 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás.
A fogyatékossági támogatás összege a jövedelembe nem számít bele!

Megfelelő orvosi igazolások:
  • OOSZI határozat a 100%-os rokkantságról,
  • vagy a fogyatékossági támogatásról szóló határozat.
Ha nincs leszázalékolva a pályázó, akkor a közlekedési támogatáshoz kiállított háziorvosi szakvélemény u.n. „7 pontos” igazolás is megfelelő, ha abból egyértelmű a mozgásfogyatékosság súlyossága. (kerekes szék, járókeret, mankó).

Beszélgetési díjnál utolsó három havi telefonszámla, melyből kitűnik, a befizetések rendszeressége és hogy milyen díjcsomagra fizet elő. Fénymásolat esetén a számla mindkét oldala szükséges!!!

A pályázatot a mellékleteivel együtt egyesületünknél kell leadni. Pályázni az igénylők nagy számára való tekintettel két évente lehet.

Kérelem nyomtatvány irodánkban kapható!